Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.

Стартира проект на  „Родина – Хасково“ АД  и Tympanidis G & Co LP, Орестиада  по  Трансгранично партньорство в областта на индустрията , по договор за безвъзмездна помощ №  B5.3d.24, финансиран по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3d:«Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси» на Програма за сътрудничество „Интеррег V-А – Гърция-България“ 2014-2020, финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на РГърция и РБългария.Очакваният резултат е чрез трансгранично сътрудничество да се увеличи способността на МСП в граничната зона да имат достъп до нови пазари и да разширят технитеикономически дейности. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение наследното: Увеличаване на производствения капацитет; Намаляване на производствените разходи; Подобряване на качеството на продукта/услугата; Представяне на нови продукти/услуги; Въвеждане на технически и организационни иновации и въвеждане на ефективни системи за маркетинг и дистрибуция.

Чрез целта на проекта в инвестиционният план, се предвижда в двете предприятия да се внедрят нови технологии, за  подобряване на качеството на производствените продукти  и намаляване на разходите за обслужване надосегашното производство. Основните цели заложени в изпълнението на проекта са:  Изграждане и преустройство на съществуващи сгради. Закупуване и монтаж на слънчеви панели и фотоволтаична система.  Закупуване и монтаж на панелно отопление – работещо на природен газ. Монтаж на панелно отоплениена природен газ – лъчисто газокерамично за отопление. След изпълняването на всички инвестиционни цели, предприятието ще притежава напълно работеща сграда, подходяща за целогодишно производствени дейности, което значително ще увеличи производствения капацитет на търговско дружество.

 

 

 

Резултатът от проекта ще бъде развитието на две предприятия вдвете зони – укрепване и увеличаване на производствениякапацитет и използване на нови технологии за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Този проект ще идентифицираползи от използването на ВЕИ решения.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Бюджет на проекта: 246.909,51евро (ЕФРР:136.417,50€ ; Национален принос: 24.073,68€;Собствен принос: 86.418,33€)

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на „Родина- Хасково“ АД и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни управляващия орган и Съвместния секретариат“