Новини

ДБФП с № BG-RRP-3.004-1561-C01, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“, с наименование и код на процедурата BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

  На 02.05.2023 г. фирма Родина – Хасково АД, подписа ДБФП с № BG-RRP-3.004-1561-C01, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“, с наименование и код на процедурата BG-RRP-3.004 „Технол

Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси

  Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020. Стартира проект на  „Родина – Хасково“ АД  и Tympani