ДБФП с № BG-RRP-3.004-1561-C01, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“, с наименование и код на процедурата BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

 

На 02.05.2023 г. фирма Родина – Хасково АД, подписа ДБФП с № BG-RRP-3.004-1561-C01, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“, с наименование и код на процедурата BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

В проекта е предвидено извършване на разходи за закупване на производствена машина, която ще доведе до модернизация и цифровизация на производствения процес,  и ще повиши ефективността и производителността на „Родина -Хасково“ АД. Чрез закупуване на оборудването ще се постигне значителна икономия на ресурси -материали и работна сила, ще се подобри цифровизацията, контрола и бързината на процеса по лазерно изрязване на метални изделия, ще се повиши производителността и конкурентността. По този начин ще се осигури увеличение на количеството произвеждана продукция и разнообразието на предлаганите продукти. Чрез изработката на нови, качествени и конкурентни на пазара детайли със сложна и прецизна конфигурация ще се разшири производствения капацитет на предприятието и ще се повиши експортния му потенциал.

Проектът ще бъде изпълнен в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Общата стойност на проекта е в размер на 570 000 лв., от които 285 000 лв. е европейско съфинансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Начало: 02.05.2023 г.

Край: 02.05.2024 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ Родина – Хасково“ АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  НПВУ.